شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
هيچ کس در اين دنيــــــــــا سـرش شلــوغ نيست … ! همه چيـــز به اولـويت ها بر ميگـردد
...
دلآرام
:'(
:'(
خدايا !بهترين بندهايت نيز نيازمند لطف تو هستند .ما کا که نيازمندترينيم ...
ما که نيازمندترينيم..:(
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top